ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการฟัง

การฟัง นับเป็นทักษะการรับสารที่มนุษย์ใช้มากที่สุด ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งการฟังจากบุคคลและสื่อต่าง ๆ เช่น ฟังการสนทฟังการบรรยาย ฟังข่าวสารจากวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น

การฟังเป็นองค์ประกอบแรกของผู้รู้ ดังปรากฎในหัวใจนักปราชญ์ ว่า สุ-จิ-ปุ-ลิ คำว่า สุต หมายถึงการฟัง ผู้ใดฟังมากย่อมรู้มาก จึงได้ชื่อว่า พหูสูต ดังนั้นการฟังจึงเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญในการแสวงหาความรู้

ปัจจุบัน แม้หนังสือจะเป็นสื่อที่แพร่หลายมากแล้วก็ตาม แต่การถ่ายทอดความรู้ด้วยการฟังยังมีบทบาท
ต่อบุคคลทุกเพศทุกวัยอยู่ เพราะผู้ที่ฝึกทักษะการฟังได้ดีย่อมได้รับความสำเร็จในชีวิต


60022.gif