หลักการฟังการฟังเรื่องราวต่าง ๆ แต่ละครั้งต้องมีหลักการฟังที่ดีจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จหลักการฟังทั่ว ๆ ไปมีดังนี้

๑. การฟังจับใจความ
๒. การฟังอย่างมีวิจารณญาณ

๑. การฟังจับใจความ เป็นการฟังที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะการติดต่อสื่อสารทั่วไปต้องการให้สื่อสารได้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังการฟังลักษณะนี้ มีหลักหารฟัง ดังนี้
๑.๑ ฟังด้วยความตั้งใจ เพื่อจับประเด็นสำคัญ
๑.๒ ฟังอย่างวิเคราะห์ โดยแยกประเด็นว่าส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง ส่วนข้อคิดเห็น ของผู้พูด
๑.๓ ฟังแล้วตอบคำถามได้ว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร
๑.๔ ฟังแล้วสรุปความคิดรวบยอดของเรื่องที่ฟัง
๑.๕ หากเป็นการฟังเพื่อเล่าต่อ ต้องตั้งใจฟังและจำสาระสำคัญให้ได้

๒. การฟังอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการฟังที่มีความซับซ้อนและลึกกว่าการฟังเพื่อจับใจความ เนื่องจากการใช้วิจารณญาณ ผู้ฟังต้องใช้ความคิด วิเคราะห์ ใคร่ครวญและประเมินค่าที่ได้ฟังการฟังในลักษณะนี้มักพบในรูปของโฆษณาชวนเชื่อ การปลุกระดม การโต้วาที ฯลฯ จึงควรมีหลักในการฟังดังนี้
๒.๑ วิเคราะห์เจตนาของผู้พูดให้ได้ว่าเป็นไปในลักษณะใด ซึ่งเจตนาของผู้พูดอาจแสดงตรง ๆ หรือบอกโดย อ้อมก็ได้
๒.๒ ไตร่ตรองโดยใช้เหตุผลประกอบหากสารที่ได้รับฟังมีความลึกซึ้งซับซ้อน อาจตีความโดยใช้ทักษะความคิดชั้นสูงด้วย
๒.๓ วินิจฉัยความจริงใจของผู้พูด
๒.๔ ประเมินค่าเรื่องที่ได้ฟังว่าเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด น่าเชื่อถือหรือไม่เพียงใด มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้หรือไม่
๒.๕ นำประโยชน์ที่ได้รับจากการฟังอย่างมีวิจารณญาณไปใช้ต่อไป